Odtokové poměry


Průměrný průtok v jednotlivých místech na Březnici,  Mistřickém potoku a Olšovci

Profil

Qa

[m3/s]

Březnice  u soutoku s Moravou

3,50

Mistřický potok u soutoku s Březnicí

0,36
Olšovec u soutoku s Olšavou v Míkovicích
0,67

K. ú. Mistřice protéka Březnice severním okrajem obce v části Mistřice II,

Mistřický potok protéká severozápadním směrem celou obcí

Olšovec protéká částí Javorovec a pak východním směrem k Popovicím až po soutok s Olšavou v Míkovicích

Koryto Mistřického potoku v Mistřicích není upraveno. Kritickými místy při průchodu povodní jsou lávky a břehová snížení v jeho inundací v Mistřicích, kde dochází k rozlivům nebo ke vzdouvání vody nebo vybřežování.


Kritické body při průchodu povodní představují

Místa omezující odtokové poměry v katastru obce