POVODŇOVÝ PLÁN obce MISTŘICE

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření:

Tento digitální povodňový plán obce Mistřice ID dPP:12148 byl zpracován subjektem RNDr. Jaroslav TUPÝ Uherské Hradiště (jptupy@gmail.com) ve spolupráci s OÚ Mistřice podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uherské Hradiště. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Mistřice a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na mis.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

RNDr. Jaroslav TUPÝ

Vodní toky

  • Mistřický potok, Olšovec
  • Březnice

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM-10246/2021/5419
ze dne 25. 3. 2021
Lesy ČR s.p. ST - oblast povodí Moravy
čj. LCR942/111175/2021
ze dne 5. 3. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného
povodňového orgánu:

 
Městský úřad Uherské Hradiště,
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
 
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Č. j.: MUUH-SŽP/45665/2021/KanR 
ze dne 7. 9. 2021
 

Záznamy o provedené aktualizaci - první verze dPP obce Mistřice

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část září 2021
organizační část září 2021
grafická část září 2021
přílohy září 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze září 2021
offline verze září 2021
digitalizovaná verze září 2021
databáze POVIS září 2021

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

SFZP_H_CMYK.jpgCZ_RO_B_C.jpg