B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Mistřice ležící v okrese Uherské Hradiště, ORP Uherské Hradiště, ve Zlínském kraji, je obcí rozdělenou na dvě územně oddělené části Mistřice I. a Mistřice II.. Katastrální území obce má rozlohu 1002 ha, počet obyvatel 1190.

Obec Mistřice je součástí lidských sídel Za Moravů : Prakšické vrchoviny, svažující se do Dolnomoravského úvalu tvořeného řekou Moravou, leží v nadmořské výšce 265 m. n.m..

Z hlediska širších vztahů spadá obec Mistřice do území správního obvodu s rozšířenou působnosti – města Uherské Hradiště, které se nachází 10 km západně od obce Mistřice. Na město Uherské Hradiště má nejsilnější vazby.

Obec Mistřice a její povodňové ohrožení tvoří jednak síť stávajících toků – bezejmenný hlavní tok v obci (DIBAVOD: 408 640 000 600  (Mistřický potok) a potok Olšovec v části Javorovec – zásobené srážkami nad Přírodním parkem Prakšická vrchovina - západních výběžků – Hlubočky (337 m n.m), Rovnina (340 m n.m.).

Z důvodu ohrožení obce bleskovými povodněmi využívá tento nový digitální povodňový plán stávající síť srážkoměrů v okolí Mistřic, které bude varovat PK obce před hrozící přívalovou srážkou. To umožní dále především včasné varování obyvatelstva obce v sídlech obbce i dalších sídel po tocích, před povodněmi a efektivní krizové řízení obce za mimořádných událostí.

Obec je dobře dopravně dostupná, hlavní trasy II. třídy II/497 spojující Bílovice (s přilehlou částí Včelary) s Jarošovem a Uherským Hradištěm. Pro region je typické zastoupení menšího počtu firem, jedná se však zejména o podniky řazené do kategorie malých a mikro. Region má zemědělsko - průmyslový charakter. Mistřice vždy byla typickou zemědělskou vesnicí - je známá pěstováním obili a chovem kuřic.

Jednou z priorit je další zlepšování stavu životního prostředí, technické, rekreační, ubytovací a dopravní infrastruktury, taky i rozvoj podnikatelských a občanských aktivit v obcí.

Část území katastru obce Mistřice, oddělené části Mistřice II, trpí povodněmi z Březnice a bleskovými povodněmi z přívalových srážek. Jinde srážky které rozvodňují jak Mistřický potok, tak Olšovec. Rozsáhlé svodné území svahů Vizovické vrchoviny je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, hor, které se svažují do Dolnomoravského úvalu nížinné zvlněné roviny s páteřní osou řekou Moravou, do které se Březnice vlévá nad Jarošovem. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou srážkami.